Työyhteisön kehittäminen

Työelämätyötä tehdään Salon seurakunnan työelämän ja työyhteisöjen työpaikkatyön toimesta. Toiminta on osa kirkon perustehtävää ja kirkon yhteiskunnallista työtä Salossa asuville. Seurakunnan työyhteisökehittäjä on käytettävissä kaikille Salon alueen asukkaille ja työyhteisöille.

Se on myös eräs vastine Salon seurakunnan jäsenmaksuille ja salolaisten yritysten maksamille yhteisöveroille. Tavoitteena on tukea henkilöstön jatkuvaa oppimista ja kehittymistä, jaksamista työpaikalla ja ihmissuhdeverkostossa sekä elämän eri haastavissa tilanteissa. Lyhyesti ilmaistuna, tavoitteena on tukea vastuullista elämäntapaa työpaikoilla. Kaikki tukemme on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista, sekä maksutonta Salon alueella toimiville työyhteisöille.

Mitä ovat työyhteisö- ja organisaatiokonsultaatio?

Se on työyhteisön kehittämistä ja neuvotteluja, jonka tavoitteena on sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen yhdessä. Se on siis suunnitelmallista yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämistä.

Konsultaatiolla tarkoitetaan organisaation ja työyhteisön tilanteen ja siinä olevien prosessien tutkimista, tavoitteena havaita niin työyhteisön vahvuudet kuin sen kehittämistarpeet. Tutkivalla työotteella organisaatiodynaamisia ilmiöitä voidaan käsitellä ja ymmärtää - myös muutostilanteessa keskellä epävarmuutta ja kaoottisuutta. Työskentely pyrkii pintailmiöihin keskittymisen asemesta tavoittamaan myös organisatoriset perusprosessit ja pitkäaikaisvaikutukset sekä tukemaan ohjattavien/työyhteisön oppimista, jolla tuetaan kehittämissuunnitelmien toteuttamista.

Työyhteisön kehittäminen lähtee liikkeelle konsultaatiotilanteessa kehittämistoimenpiteiden tarkastelusta eri näkökulmista, josta edetään sovittujen kehittämistoimenpiteiden sopimiseen, suunnitteluun ja tekemiseen yhdessä. Jokainen työntekijä on vaikuttamassa työn tekemiseen liittyviin asioihin, jolla voidaan tukea työn sujumista, yhteistyötä, ilmapiiriä ja toimintatapoja työpaikalla.

Kehittäminen on asioiden muuttamista yhdessä työyhteisön johdon ja työntekijöiden yhteistyönä. Kehittäminen lähtee usein liikkeelle keskustelusta. Yhdessä voidaan lähteä liikkeelle esimerkiksi seuraavista kysymyksistä:

- Mitä ajatuksia kehittämissuunnitelmat sinussa herättävät?  Mikä niissä on hyvää, mikä mietityttää?

- Pohdi myös työyhteisösi toimivuutta: miten kuvaisit sitä? Mitä toivot tulevaisuudelta?

Toimiva työyhteisö on toimivan kehittämissuunnitelman edellytys

Sitä kuvaavat mm. seuraavat asiat:

  • Tiedonkulku toimii
  • Ilmapiiri on avoin ja kannustava
  • Ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu
  • Omaan työhön pystyy vaikuttamaan
  • Muutoksen hallintavalmiudet ovat hyvät
  • Henkilökunnan työkuorma on sopiva

Tavoitteena on myös tukea organisaation toimintaprosessien kehittämistä, jolla voidaan edistää sekä työyhteisön hyvinvointia ja arkipäivän työn tekemistä, että kehittämissuunnitelmien toimeenpanoa.

Työyhteisön kehittäjä tukee johtoa määrittelemään organisaation tilaa ja kehittämistarpeita sekä parantamaan työnteon edellytyksiä. Omaa työyhteisöä kannattaa aina tehdä entistäkin paremmaksi. Yhdessä tehty kehittäminen johtaa myönteisiin vaikutuksiin ja palkitsee, jolloin:  

  • työntekijän henkilökohtainen työhyvinvointi paranee, työn motivoivan kokemuksen imu lisääntyy, vastuunotto lisääntyy yrityksen tulevaisuuden suhteen ja vuorovaikutustaidot kehittyvät.
  • työyhteisön työhyvinvointi kohenee, joustavuus lisääntyy, opitaan toimimaan vuorovaikutuksessa entistä paremmin, muutosten ennakointi lisääntyy ja esimiestyön paranee
  • sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutus helpottuu, kun mahdollisimman moni sitoutuu tavoitteisiin

Työelämäterveisin,

Ari Oinas 
johtava työyhteisökehittäjä

työnohjaaja (STOry) 
prosessi- ja organisaatiokonsultti 
esihenkilö- ja johtamistyön valmennus 
työyhteisösovittelu

044 727 8604
ari.oinas@evl.fi