Työyhteisösovittelu

”Ei ole olemassa ongelmaa, mistä puhumatta jättäminen auttaisi sen ratkaisemisessa.”

Mihin tarvitaan työyhteisösovittelua?

Sovittelu on apumenetelmä konfliktien ratkaisemiseen työpaikalla, jossa puolueeton työyhteisösovittelija tukee konfliktin osapuolia selvittämään vallitsevaa pulmaa, erimielisyyttä tai konfliktia, joka ilmenee työyhteisön henkilöiden välillä.

Työyhteisösovittelun tavoitteena on aina työyhteisön eheyttäminen. Sovittelussa ei syyllistetä ketään, vaan etsitään ratkaisua yhdessä keskustelun avulla. Konfliktin tukahduttaminen, kieltäminen ja taistelu ovat vain tapoja reagoida konfliktiin, mutta niiden avulla konflikti ei voida ratkaista, vaan se voi jatkua jopa vuosikausia. Työyhteisösovittelu on koettu menetelmä, jota voidaan kutsua aidoksi korjaavaksi konfliktin ratkaisumenetelmäksi.

Sovittelun arvoina ovat ihmisten kunnioittaminen, luottamus, dialogi, suvaitsevaisuus, myötätunto, toisen ihmisen näkökulman ymmärtäminen, vapaus ilmaista itseään omana itsenään ja kasvava halu sopia konflikti prosessin kuluessa.

Seurakunnan työyhteisösovittelu on ammatillista ja ehdottoman luottamuksellista, sekä maksutonta Salon alueella toimiville työyhteisöille.

Miten työyhteisösovittelu toteutetaan?

Työyhteisösovittelu alkaa konfliktiosapuolten yksilöllisellä kuulemisella (n. 1 tunti/osapuoli). On tärkeää, että työyhteisösovittelussa kuullaan kaikkia osapuolia henkilökohtaisesti.

Erillistapaamisten jälkeen koko tiimi/työyhteisö kokoontuu yhteen konfliktia pohtimaan ja etsimään ratkaisua. Tehokkaimmaksi on todettu riittävän pitkät yhteiset kokoontumiset (esim. 2-3 tuntia) 2-4 kertaa noin 2 kuukauden aikana. Se nopeuttaa prosessia huomattavasti ja nostaa merkittävästi onnistumisen mahdollisuuksia.

Kun ratkaisu on löydetty, laaditaan sovitteluehdotus, jonka osapuolet ja työyhteisö yhdessä ovat laatineet, jonka kaikki allekirjoittavat. Teho perustuu tavoitekeskeiseen ratkaisuprosessiin ohjaukseen sovittelijan toimesta ja yhteisölliseen päätösprosessiin, jossa koko konfliktista kärsivä työyhteisö on mukana.

Sovittelija ei osallistu erimielisyyden ratkaisuun vaan toimii sovinnon mahdollistajana, jossa osapuolet löytävät itse ratkaisun heidän työyhteisössä valitsevaan konfliktiin. Sovittelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että sopimus on kaikille osapuolille kohtuullinen.

Työelämäterveisin,

Ari Oinas 
johtava työyhteisökehittäjä

työnohjaaja (STOry) 
prosessi- ja organisaatiokonsultti 
esihenkilö- ja johtamistyön valmentaja
työyhteisösovittelija

044 727 8604
ari.oinas@evl.fi